Nopea poistuminen Siirry sisältöön

TIETOSUOJASELOSTE – Rikosuhripäivystyksen (RIKU) työntekijäksi hakevien rekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: MIELI Suomen Mielenterveys ry / Rikosuhripäivystys (RIKU) keskustoimisto
Osoite: Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 02400 Helsinki
Puhelin: 050 3378 703
Sähköposti: leena-kaisa.aberg@riku.fi
Yhteyshenkilö: Leena-Kaisa Åberg

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään RIKUn työntekijäksi pyrkivien (Rekisteröity) henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen joukosta rekrytoida työntekijä RIKUn toimintaan.

Käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetty oikeutettu etu. Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde: Rekisteröity haluaa Rekisterinpitäjän palvelukseen työntekijäksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • ammatillinen tausta ja koulutus
 • muu kuin suomen kielen taito sekä oma arvio kielitaidosta (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä)
 • harrastukset
 • mahdolliset muut tiedot, jotka rekisteröity on ilmoittanut hakemuksessaan ja CV:ssä.

Henkilötietojen antaminen on palvelusuhteeseen hakemisen ja RIKUn toimintaan mukaan tulemisen edellytyksenä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään suullisesti haastattelussa, hakemuksessa ja CV:ssä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietokoneelle, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalisena aineistona on mahdollisesti hakemus ja CV, jota säilytetään asianmukaisesti lukitussa kaapissa hakemusprosessin ajan.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta RIKUn tai tausta organisaation ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Mikäli henkilöä ei valita kyseiseen tehtävään, kaikki tiedot hävitetään tietoturvallisella tavalla yhden vuoden kuluessa rekrytoinin aloittamisesta. Mikäli henkilö aloittaa työntekijänä,osa tiedoista siirretään osaksi toista rekisteriä.

10. Profilointi

Profilointia ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa hakemuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekrytointi prosessiin
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. RIKU voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. RIKU voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä keskustoimistoon (www.riku.fi/yhteystiedot).

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.11.2020.

Lue lisää

Rikosuhripäivystyksen tietosuoja