Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Rikoslain uudet pykälät seksuaalirikoksista tulivat voimaan vuoden 2023 alussa – mikä muuttuu?

Elisa Trejtnar

”Merkittävin lakimuutos on raiskauksen tunnusmerkistön muuttuminen suostumusperusteiseksi. Jos toisen tahto jää epäselväksi, ei kannata olettaa, että hän on antanut suostumuksensa”, kirjoittaa RIKUn lakimies Elisa Trejtnar.

Blogi

Suomen seksuaalirikoslainsäädäntö on kokenut vuoden 2023 alussa merkittävän uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa.

Uudistus on mittava ja moni asia muuttuu. Tässä blogikirjoituksessa keskityn muutamaan tärkeimpään uudistukseen.

On muistettava, että uusia rikoslain pykäliä sovelletaan ainoastaan 1.1.2023 jälkeen tapahtuneisiin tekoihin ja aikaisempiin rikoksiin sovelletaan tekoaikana voimassa ollutta lakia.

Raiskauksen määritelmä perustuu suostumukseen

Raiskauksen tunnusmerkistö ei enää edellytä sitä, että toinen on pakotettu sukupuoliyhteyteen käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa. Merkittävimpänä muutoksena on raiskauksen tunnusmerkistön muuttuminen suostumusperusteiseksi.

Kysymys on raiskauksesta, jos on sukupuoliyhteydessä sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Laissa lähdetään siitä, että henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen voidaan pitää vapaaehtoisena, kun hän on osallistunut siihen omasta tahdostaan ja hänellä on ollut riittävä kyky ja vapaus päättää valinnastaan. Henkilön tahto osallistua sukupuoliyhteyteen tulee välittyä hänen toimintansa kautta toiselle osapuolelle ennen sukupuoliyhteyden aloittamista eli henkilön on myös ilmaistava olevansa vapaaehtoinen.

Lain mukaan henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei ole pidettävä vapaaehtoisena, jos hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut osallistuvansa siihen vapaaehtoisesti. Laissa ei aseteta suostumukselle kuitenkaan muodollisia edellytyksiä, kuten kirjallista sopimusta, vaan sen voi ilmaista esimerkiksi nimenomaisesti sanomalla ”kyllä” tai aktiivisella osallistumisella seksuaaliseen kanssakäymiseen sekä itse yhdyntään. Sen sijaan suostumuksen puuttumista osoittavat esimerkiksi sanallinen kieltäytyminen ja torjuvat eleet.

”Suostumuksen puuttumista osoittavat esimerkiksi sanallinen kieltäytyminen ja torjuvat eleet.”

Jos henkilö pakotetaan sukupuoliyhteyteen käyttämällä väkivaltaa tai uhkauksella, kyseessä on raiskaus myös uusien säännösten mukaan.

Lisäksi kysymys on raiskauksesta, jos on sukupuoliyhteydessä sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole voinut osoittaa tahtoaan tiedottomuutensa, sairautensa, vammaisuutensa, pelkotilansa, voimakkaan päihtymistilansa, heikentyneen tajunnantilansa, tilanteen äkillisyyden, erityisen valta-aseman vakavan väärinkäytön tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Ihmiset voivat osoittaa tahtonsa sukupuoliyhteyteen ja muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen monin eri tavoin.

Jos toisen tahto jää epäselväksi, ei kannata olettaa, että toinen on antanut suostumuksensa.

Jos toisen tahto jää epäselväksi tai tahdon ilmaisun tulkinnan suhteen on epävarma, ei kannata olettaa, että toinen on antanut suostumuksensa. Silloin on aina parempi olla etenemättä.

Lisäksi on muistettava, että henkilöllä on myös oikeus milloin tahansa kieltäytyä sukupuoliyhteyden jatkamisesta, vaikka hän olisi alun perin osoittanutkin suostuvansa. Toisen osapuolen tahtoa on kunnioitettava ”alusta loppuun”.

Koskettelut ja muut seksuaaliset teot voivat olla seksuaalista kajoamista

Seksuaalisessa kajoamisessa on kyse siitä, että ihminen tekee muun seksuaalisen teon kuin sukupuoliyhteyden toiselle ihmiselle, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Seksuaaliseen kajoamiseen kuuluu, että teko loukkaa olennaisesti kohteeksi joutuneen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalisesta kajoamisesta on myös törkeä tekomuoto.

Seksuaalista kajoamista koskeva pykälä korvaa vuoden 2022 loppuun voimassa olleen lain seksuaaliseen tekoon pakottamista koskevan pykälän. Seksuaalista kajoamistakin arvioidaan suostumuksen perusteella samalla tavalla kuin raiskaussäännöksessä.

”Seksuaalinen kajoaminen voi tapahtua myös, jos tekijä saa esimerkiksi videoyhteyden kautta toisen ihmisen katsomaan tekijän itsetyydytystä.

Seksuaalista kajoamista voi olla esimerkiksi voimakas kosketteleminen seksuaalisesti merkityksellisiin ruumiinosiin tai toisen sukuelinten tai sukupuoliyhteyden kuvaaminen. Seksuaalinen kajoaminen voi tapahtua myös, jos tekijä saa esimerkiksi videoyhteyden kautta toisen ihmisen katsomaan tekijän itsetyydytystä tai seksuaalista kanssakäymistä.

Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö laajenee

Uuden lain mukaan seksuaalisessa ahdistelussa on kysymys myös muusta kuin koskettelusta. Jatkossa ahdisteluun voi syyllistyä myös sanallisesti, lähettämällä tai esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla kuvan tai itseään paljastamalla, tai muulla vastaavalla tavalla, mikä loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Sanallisesti tehtyä seksuaalista ahdistelua voi olla esimerkiksi:

  • toisen seuraaminen sukupuoliyhteyttä ehdotellen
  • työyhteisössä tapahtuva sukupuoliyhteyden ehdottelu
  • yleisellä paikalla ehdottelu sukupuoliyhteyteen ryhtymisestä maksua vastaan
  • perusteeton kysely toisen seksuaalielämästä, kun esimerkiksi kyselijä on sellainen henkilö, jonka virka- tai työtehtäviin se ei kuulu.

Myös henkilön ulkoisten ominaisuuksien – erityisesti seksuaalisesti merkityksellisten ruumiinosien –

kommentointi esimerkiksi julkisella paikalla voi täyttää ahdistelun tunnusmerkistön. Tunnusmerkistön täyttymisen arvioinnissa on merkitystä sillä, mitä sanotaan, missä tilanteessa ja millainen on osapuolten välinen suhde.

”Tunnusmerkistön täyttymisen arvioinnissa on merkitystä sillä, mitä sanotaan, missä tilanteessa ja millainen on osapuolten välinen suhde.”

Seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä myös lähettämällä seksuaalisesti räikeän sanallisen viestin tai sukuelintä esittävän seksuaalisen kuvan.

Uusi pykälä seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen

Jatkossa toista seksuaalisesti esittävän kuvan tai kuvatallenteen esittämisellä tai levittämisellä voi syyllistyä seksuaalisen kuvan luvattomaan levittämiseen, jos teko loukkaa olennaisesti tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Tämä ei riipu siitä, esiintyykö henkilö kuvassa vapaaehtoisesti vai oliko kuva valmistettu ilman hänen lupaansa. Aiemmin näitä tekoja arvioitiin kunnianloukkauksina tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Tyypillisin teko lienee osapuolten yhteisymmärryksessä omaan käyttöönsä ottama seksuaalinen kuva tai video, jonka toinen osapuoli myöhemmin esittää tuttavilleen tai levittää internetissä ilman kuvassa esiintyvän suostumusta.

Yhdenkin kuvan esittäminen tai kuvatiedoston levittäminen voi olla rangaistavaa.

Sukupuoliyhteyden määritelmä laajentuu

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukuelimellä tehtävää tai sukuelimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon, toisen sukuelimen ottamista omaan kehoon taikka toisen sukuelimen tai peräaukon koskettelua sukuelimellä tai suulla.

Muutoksia myös lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin

Muutoksia on tullut myös alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, ja niitä käsittelen blogissani myöhemmin.

Elisa Trejtnar
Lakimies
Rikosuhripäivystys

Lue lisää

Ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen