Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Ihmiskaupan uhreille oma oleskelulupa

Ihmiskaupan vastaista työtä halutaan tehostaa ottamalla käyttöön ihmiskaupan uhreille myönnettävä oleskelulupa. Hallitus päätti 20. huhtikuuta asiaa koskevan hallituksen esityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamiseksi perjantaina 21. huhtikuuta. Lakien ehdotetaan tulemaan voimaan 1. heinäkuuta 2006.

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös oleskeluluvasta, joka voidaan myöntää henkilölle, jonka voidaan perustellusti epäillä joutuneen ihmiskaupan uhriksi ja joka on valmis tekemään yhteistyötä viranomaisen kanssa rikoksen selvittämiseksi. Lupa myönnettäisiin vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja se voitaisiin tarvittaessa uusia. Oleskelulupa voitaisiin myöntää myös ilman vaatimusta yhteistyöstä ulkomaalaisen erityisen haavoittuvan aseman vuoksi.

Ulkomaalaislakiin esitetään lisättäväksi myös säännös niin kutsutusta harkinta-ajasta. Mahdolliselle ihmiskaupan uhrille voitaisiin myöntää ennen varsinaista oleskelulupaa harkinta-aika, jonka aikana hän toipuisi kokemuksistaan ja tekisi päätöksen siitä, ryhtyykö hän yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Harkinta-aika myönnettäisiin tapauskohtaisesti vähintään 30 vuorokauden ja enintään kuuden kuukauden mittaiseksi ajaksi.

– Ihmiskaupan uhrien suojelun varmistamiseksi on välttämätöntä, että turvallisuusnäkökohdat otetaan kaikissa eri tilanteissa riittävästi huomioon, painottaa sisäasiainministeri Kari Rajamäki.

Ulkomaalaislain muutoksella tarkoitus on tehostaa ihmiskaupan torjuntaa ja rikollisten kiinnisaamista. Muutoksella halutaan auttaa uhreja vapautumaan ihmiskaupparikollisten otteesta ja estää heidän uudelleen uhriutumisensa. Oleskeluluvan saanut henkilö tarvitsee myös suojelua, neuvontaa ja tukea toipuakseen kokemastaan. Tukitoimenpiteistä ei kuitenkaan säädettäisi ulkomaalaislaissa, vaan eri hallinnonalojen on yhteistyössä tehtävä tarvittavat järjestelyt riittävän tuen ja suojelun takaamiseksi.

Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäviksi ulkomaalaislain muuttamisesta johtuvat muutokset. Ulkomaalaisrekisteriin saataisiin tallettaa tiedot ihmiskaupan uhreista, joille on annettu harkinta-aika. Tietoja rekisteristä saataisiin luovuttaa ihmiskaupan uhrien vastaanoton järjestämiseksi.