Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Mikä on alle 15-vuotiaan rikoksen uhrin oikeus saada korvauksia? Miten niitä haetaan?

Alle 15-vuotiaan lapsen joutuessa rikoksen uhriksi hänen oikeutensa saada vahingonkorvauksia määräytyy samoja säännöksiä noudattaen kuin yli 15-vuotiaan rikoksen uhrin oikeus saada korvauksia.

Rikoksen uhrilla on oikeus korvaukseen sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista. Jos lapsi on esimerkiksi viety rikoksen seurauksena ambulanssilla sairaalaan ja lisäksi hänen silmälasinsa ovat rikkoutuneet, voi näiden kulujen korvaamista vaatia. On myös huomioitava, että alaikäisen lapsen menettäessä rikoksen johdosta työkykynsä pysyvästi, voidaan vaatia korvausta ansioista, jotka lapsi olisi ilman vahinkotapahtumaa saanut tulevaisuudessa. Lapsen vanhemmalle tai muulle läheiselle voi myös aiheutua ansionmenetystä, joka on niin ikään korvattava vahinko.

Lisäksi rikoksen uhrilla on oikeus saada korvausta rikoksen aiheuttamasta kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta. Tällä korvauksella korvataan välittömästi rikoksen jälkeen ilmennyttä kipua, särkyä ja muuta tilapäistä haittaa. Korvaus määräytyy riippuen mm. aiheutuneiden vammojen laadusta sekä hoidon ja toipumisajan kestosta.

Myös uhrin iällä on merkitystä arvioitaessa korvauksen määrää. Oikeus korvaukseen kattaa kaikki fyysisen ja psyykkisen terveydentilan epäedulliset muutokset. Näitä ovat erityisesti epämiellyttävät fyysiset tuntoaistimukset (kipu ja särky), kehon normaalia toimintaa haittaavat rakenteelliset muutokset tai muut toimintahäiriöt (toiminnallinen haitta), kehon ulkomuodon kielteiset muutokset (kosmeettinen haitta) sekä mielenterveyden häiriöt (psyykkinen haitta).

Lisäksi on mahdollista vaatia korvausta pysyvästä haitasta, jos rikoksen uhrille jää rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta pysyviä vammoja. Uhrin nuori ikä voi olla korvausta korottava tekijä.

Lisäksi rikoksen uhrilla on joissain tapauksissa oikeus vaatia korvausta loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus.

Rikoksen uhrin vahingonkorvausvaatimukset esitetään ja käsitellään useimmiten rikosasian tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä. Lapsen ollessa alaikäinen korvausvaateiden esittäminen kuuluu lapsen lakimääräisten edustajien eli useimmiten huoltajien tehtäväksi (yli 15-vuotias lapsi käyttää puhevaltaa itsenäisesti huoltajiensa ohella). Tuomioistuin pyytää uhrilta etukäteen kirjallisesti korvausvaatimusten esittämistä. Korvausvaateet on esitettävä lisäksi yleensä oikeudenkäynnissä suullisesti.

Rikosprosessissa kannattaa käyttää asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa, jotta korvausvaateet tulevat esitettyä ja näytettyä toteen oikealla ja riittävällä tavalla. Useimmiten lapsella on oikeus oikeusapuun tai oikeudenkäyntiavustajaan valtion varoista, jolloin avustajan käytöstä ei aiheudu kustannuksia rikoksen uhrille tai tämän edustajille.

Suvi Poutiainen
OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakiasiaintoimisto Pro Laki Oy:n osakas
Helsinki

Kirjoitus on julkaistu lehdessä 1/2017.

Avaa koko lehti (pdf)