Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Koulutuksella vahvistetaan uhreja kohtaavien ammattilaisten osaamista

Oikeusministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Tukinainen ry ovat yhdessä suunnitelleet päivän mittaisen koulutuksen, jossa keskitytään rikoksen uhrin kohtaamiseen rikosprosessissa. Koulutus on tarkoitettu tuomareille, syyttäjille, julkisille ja yksityisille oikeusavustajille, edunvalvojille ja poliiseille.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä rikoksen uhreja työssään kohtaavien tietoisuutta uhrien tarpeista ja antaa työkaluja haavoittuvien uhrien ammattitaitoiseen kohtaamiseen, jolla edistetään uhrin selviytymistä ja rikosprosessin sujuvaa etenemistä. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Vuonna 2015 voimaan tullut uhridirektiivi velvoittaa jäsenvaltioita kouluttamaan uhrien kanssa oikeusalalla työskenteleviä, jotta heidän tietoisuus uhrien tarpeista lisääntyy. Tukinaisen keräämän palautteen perusteella on selvästi havaittavissa, että koulutukselle on tarvetta.

Erityisen hyödylliseksi koettiin tieto uhrin käyttäytymisen taustoista. Esimerkiksi poliisiosallistuja arvioi seuraavasti: ”uhrin käyttäytymisen ymmärtäminen/tunnistaminen voi olla ensiarvoista lopputuloksen kannalta”. Trauman vaikutuksesta uhri ei välttämättä löydä sanoja tapahtumille eikä osaa kuvailla tapahtumia niin, että kuulustelija saisi tapahtumista oikean kuvan. Uhri voi myös pelätä tai olla muuten riippuvuussuhteessa tekijään. Uhri saattaa jopa puolustella tekijää. Lopputuloksen kannalta on tärkeää, että uhrin trauma tunnistetaan ja häneen osataan suhtautua uhrina jo esitutkinnasta lähtien.

On tärkeää, että kuulustelija osaa jo kuulustelua aloittaessa ottaa huomioon, että kyseessä on haavoittuvassa asemassa oleva uhri, joka voi olla hyvin traumatisoitunut. Hänelle tulee antaa aikaa, mahdollisesti kysyä tilanteesta ja turvallisuudesta useammalla tavalla. Asioista on puhuttava suoraan, mutta ystävällisesti ja syyllistämättä uhria. On hyvä muistaa, että esimerkiksi seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus maksuttomaan avustajaan jo esitutkintavaiheessa. Avustajan on tärkeää olla uhrin mukana jo kuulusteluvaiheessa.

Eräs syyttäjä kommentoi luentoa uhrin haavoittuvuuden tunnistamisesta ja sensitiivisestä kohtelusta: ”Uhrin haavoittuvuusaseman johtaminen epärationaaliseen toimintaan ja kertomuksen muuttumiseen helpottaa ymmärtämään uhria käräjäoikeuskäsittelyn ja kuulemisen yhteydessä omassa työssä”. On syytä muistaa, että mitä haavoittuvampi uhri on, sitä heikommin hän pystyy toimimaan rationaalisesti.

Uhri kykenee paremmin huolehtimaan oikeuksistaan, kun hän ymmärtää rikosprosessin vaiheet ja saa henkistä tukea koko prosessin ajan. Uhrilla on mahdollisuus saada maksutta tukihenkilö avustajan lisäksi rikosprosessin ajaksi esimerkiksi Rikosuhripäivystyksestä. Tukihenkilön kanssa voi keskustella luottamuksellisesti rikosasian herättämistä tunteista.

Asianajajat, syyttäjät ja tuomarit kokivat, että koulutus uhrin kohtaamisesta rikosprosessissa muutti heidän suhtautumistaan uhreihin. Eräs tuomari kommentoi muutosta: ”kyky ajatella ja asennoitua paremmin uhrin asemaan, sanoihin, tulkintoihin ja käytökseen”.

Muutoksia myös työskentelytapoihin

Yksi syyttäjä totesi, että koulutus toi ”enemmän kärsivällisyyttä, pyrin olemaan vielä selkeäsanaisempi sekä panostamaan luottamussuhteen rakentamiseen”. Moni uhri saattaa kokea epäluottamusta viranomaisia kohtaan tai oikeudenkäynti ja tuomioistuimessa olo voi jännittää uhreja. On hyvä, jos oikeudenkäynnissä uhreille voidaan luoda turvallinen ympäristö. Lainsäädäntö antaa siihen nykyisin hyvät mahdollisuudet. Uhrin ei esimerkiksi tarvitse kohdata tekijää missään vaiheessa rikosprosessia.

Tukinainen on kouluttanut jo aiemmin muun muassa oikeusviranomaisia ja turvapaikkaprosessiin osallistuvia työntekijöitä. Vuosikymmenen vaihteessa Senja-projektissa koulutettiin tuomareita, syyttäjiä ja poliiseja. Päämääränä oli vaikuttaa siihen, että rikoksen uhrit saavat Suomessa asiallista ja arvostavaa kohtelua oikeusprosessissa poliisitutkinnasta oikeudenkäyntiin.

Koulutuksen tarkoitus on myös lisätä alueellisten tukipalvelujen tunnettuutta. Osa tukipalveluista pitää myös lyhyen luennon toiminnastaan. Koulutuksissa on paikalla myös Rikosuhripäivystys.

Tukinainen

  • Tukinainen ry/Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tietoa, terapeuttista tukea ja juridista neuvontaa seksuaalirikoksen uhreille ja heidän läheisilleen anonyymisti netissä ja maksuttomassa puhelinpalvelussa.
  • Puhelinpalvelu on jaettu kriisi- ja juristipäivystykseen.
  • Kriisipäivystyksessä vastaavat kriisityöntekijät. He ohjaavat tarvittaessa myös kriisityöntekijätapaamiseen. Juristipäivystyksessä annetaan juridista tietoa ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa jo ennen rikosilmoituksen tekoa ja vaikka ei tekisikään rikosilmoitusta.
  • Nettitukinainen-sivusto antaa tietoa, tukea ja neuvontaa seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kysymyksissä.
  • Senjanetti.fi-sivuilla annetaan tietoa lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhriksi joutumisen vaikutuksista sekä toimintaohjeita uhrien kanssa toimimisesta niille, jotka ovat oikeusprosessissa yhteydessä uhreihin.

Katriina Sorsa
lakimies
Senjanetti.fi-hankkeen koordinaattori
Tukinainen ry

Kuvassa Katriina Sorsa, kuva: Sami Liukkonen

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 1/2018.

Avaa koko lehti (pdf)