Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Miten voi valittaa vakuutusyhtiön tekemästä päätöksestä? Miten valitus tehdään ja mitä se maksaa?

Kun rikoksella on aiheutettu vahinkoa asianomistajan omaisuudelle, joka voi olla kiinteää tai irtainta omaisuutta, voi asianomistaja ensisijassa hakea korvausta tähän vahinkoon omalta vakuutusyhtiöltään esimerkiksi kotivakuutuksesta tai vahinkovakuutuksesta. Jos vakuutuksesta maksetaan asianomistajalle korvauksia omaisuusvahingon johdosta, ei asianomistaja voi enää rikosasiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä vaatia vastaajalta vahingonkorvausta siltä osin kuin hän on saanut korvauksen vakuutusyhtiöltä.

Vakuutusyhtiö antaa asianomistajan korvaushakemuksen johdosta korvauspäätöksen, johon on liitetty valitusosoitus, jossa kerrotaan, mille taholle ja missä ajassa valitus korvauspäätöksestä on tehtävä. Mikäli vakuutusyhtiö rikosvahingon johdosta kieltäytyy maksamasta asianomistajalle korvausta tai hyväksyy korvauksen määräksi alhaisemman summan kuin asianomistaja on vaatinut, tulee asianomistajan lähtökohtaisesti ensin ottaa yhteyttä kyseisen vakuutuspäätöksen tehneeseen tahoon ja vaatia päätöksen muuttamista. Vakuutusyhtiö voi tämän yhteydenoton jälkeen oikaista päätöksen ns. itseoikaisuna.

Mikäli vakuutusyhtiö ei oikaise päätöstään asianomistajan yhteydenoton seurauksena, on useissa vakuutusyhtiöissä käytössä sisäinen muutoksenhakukanava, kuten asiakassovittelutoimisto tai asiakasvaltuutettu, jolta voi saada ratkaisusuosituksen asiaan.

Asianomistaja voi lisäksi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan opastusta saadakseen, ja tehdä sen jälkeen kirjallisen ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan, jolta on mahdollista saada ratkaisusuositus asiaan. Kuluttajariitalautakunnan internet-sivuilta löytyy myös sähköisiä lomakkeita ratkaisupyynnön tekemistä varten. Asianomistajan tulee esittää ratkaisupyynnön yhteydessä kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ja näyttö eli todisteet virheestä ja aiheutuneesta vahingosta, josta korvausta vaaditaan. Kuluttajariitalautakunta pyytää asiassa selvitystä vakuutusyhtiöltä ja tekee asiassa tämän jälkeen ratkaisusuosituksen asiakirjanäytön perusteella. Käsittely kuluttajariitalautakunnassa on maksutonta.

Vielä asianomistajan on mahdollista olla yhteydessä FINEen (Vakutus- ja Rahoitusneuvontaan). FINEn tehtävänä on neuvoa kuluttajia, pienyrittäjiä ja niihin verrattavia asiakkaita mm. vakuutuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa, sekä ratkaista niihin liittyviä valitusasioita. Asianomistaja voi saada FINEltä neuvontaa, kun vakuutusyhtiöltä on tullut kielteinen korvauspäätös. FINE käsittelee vakuutuksia koskevia riita-asioita ja antaa ratkaisusuosituksia. Käsittely FINEssä on maksutonta.

Kaikki edellä olevat tahot antavat ainoastaan ratkaisusuosituksia, jotka eivät siis sido osapuolia. Käytännössä tällaisilla suosituksilla on kuitenkin usein painoarvoa asiassa.

Viime kädessä vakuutuksenottaja voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa kielteisen korvauspäätöksen tehnyttä vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne on nostettava lähtökohtaisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta. Asian käsittely kuluttajariitalautakunnassa tai FINEssä vaikuttaa tähän määräaikaan. Kanteessa on esitettävä vaatimus ja sen perustelut ja siihen on liitettävä todisteet, joihin haluaa asiassa vedota.

Käräjäoikeudessa käsiteltävästä riita-asiasta peritään 500 euron oikeudenkäyntimaksu. Tämän lisäksi maksettavaksi tulevat oman avustajan käytöstä aiheutuvat kustannukset. Mikäli asianomistajalla on oikeusturvavakuutus, saattaa vakuutus kattaa myös asian tuomioistuinkäsittelystä aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Ellei oikeusturvavakuutusta ole, kannattaa selvittää myös mahdollisuudet saada näihin kuluihin oikeusapua. Oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli velvoitetaan lähtökohtaisesti korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, mikä kannattaa ottaa huomioon harkitessa kanteen nostamista.

Käräjäoikeuden päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta hovioikeudelta, mikäli hovioikeus myöntää asiassa jatkokäsittelyluvan. Riita-asiaa koskevan valituksen käsittelystä hovioikeudessa peritään 500 euron oikeudenkäyntimaksu. Hovioikeuden päätöksestä voi vielä hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mutta valitusluvan myöntämiselle on säädetty tiukat perusteet. Mikäli valituslupa myönnetään, peritään asian käsittelystä korkeimmassa oikeudessa 500 euron oikeudenkäyntimaksu.

Mika Haavisto
asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Kivikoski & Haavisto

Avaa koko lehti (pdf)

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 2/2018