Quick quit Skip to content

Att hemlighålla egna kontaktuppgifter

I vissa fall kan en människa som fruktar för sin säkerhet vara tvungen att hemlighålla sina kontaktuppgifter. Man kan ansöka om ett lättare förbud mot överlämnande av uppgifter i Befolkningsregistersystemet. Alla har rätt att förbjuda att de egna uppgifterna överlämnas från befolkningsregistersystemet för direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar samt för personmatrikel och släktforskning. Dessutom har alla rätt att förbjuda överlämnade av kontaktuppgifter som kontakt-, adress- eller annan motsvarande informationstjänst samt överlämnande av uppgifter för uppdatering av kundregister eller annat motsvarande register. Förbud mot utlämning av personuppgifter (Befolkningsregistercentralen).

Ett mer vägande alternativ är att be magistraten förordna att uppgifter om den hotade personens hemort eller adress inte får överlämnas från befolkningsregistret till någon annan än myndigheter. Detta kallas för säkerhetsförbud. När man ansöker om säkerhetsförbud är det bra att känna till att förbudet kan försvåra personens eget liv eftersom adressuppgifterna inte längre förmedlas till myndighetsregister. Till exempel sjukhus och hälsocentraler får inte nödvändigtvis patientens adressuppgifter.

Av den som ansöker om säkerhetsförbud kräver magistraten en skriftlig, välmotiverad ansökan eller åtminstone ett personligt besök. Ett förordnande om säkerhetsförbud kan första gången gälla högst fem år. Det kan förlängas två år åt gången.

Säkerhetsförbud är ett förbud mot att överlämna uppgifter från befolkningsdatasystemet och som i stor omfattning begränsar vidare förmedling av kontaktuppgifter. Uppgifterna överlämnas inte till privatpersoner eller företag och även myndigheterna får uppgifterna om de har en särskild orsak i anknytning till tjänsteuppdrag, såsom polisens brottsutredning.

Man bör dock uppmärksamma att de parter som redan tidigare har personens kontaktuppgifter inte vet att informationen ska raderas från deras system, såvida inte personen meddelar dem detta. Sådana är till exempel telefonoperatörerna. Vissa aktörer uppdaterar sina kunders kontaktuppgifter automatiskt med några månaders intervaller, vilket betyder att kontaktuppgifterna till en person som förordnats säkerhetsförbud inte längre förmedlas till serviceleverantören.

En person som har beviljats säkerhetsförbud kan meddela magistraten att en kontaktadress ska registreras i befolkningsdatasystemet. Kontaktadressen kan vara till exempel en postboxadress, arbetsplatsens adress eller annan motsvarande adress av vilken man inte får exakt information om var personen bor. Kontaktadressen kan överlämnas till alla parter som behöver den, såvida personen inte har meddelat att ett förbud mot överlämnande av information ska antecknas i befolkningsdatasystemet och att förbudet även gäller kontaktadressen (förbud mot direktmarknadsföring, förbud mot överlämnande av kontaktuppgifter, förbud mot uppdatering av kundregister, förbud mot personmatrikel och mot släktforskning). Kontaktadressen kan ändras under säkerhetsförbudets giltighetstid. När man ansöker om att säkerhetsförbudet ska förlängas måste kontaktadressen anges på nytt.