Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Om offret dör av andra skäl mitt i rättsprocessen – råd till anhöriga

Om brottsoffret dör mitt i rättsprocessen av skäl som inte är kopplade till brottet ska de anhöriga vända sig till en jurist. På så sätt säkerställs tryggandet av deras rättigheter. Om de anhöriga vet att offret har en jurist som sköter offrets brottmål är det bra att först kontakta den juristen.

Vissa anhöriga till den avlidne kan ha rätt att yrka på straff i stället för den avlidne. För att använda sig av den här rätten ska de anhöriga utreda i vilket skede den avlidne anhörigas brottmål är.

Om brottmålet fortfarande utreds av polisen ska de anhöriga kontakta polisen och om ärendet redan gått till åtalsprövning ska de anhöriga kontakta åklagaren. Om ärendet redan är anhängigt vid domstolen ska de anhöriga kontakta domstolen i fråga.

Den avlidne anhörigas make/maka och barn har samma rätt att begära att åtal ska väckas och att väcka åtal och driva det som den avlidne målsäganden skulle haft – om den avlidne inte uttryckt sin vilja medan hen levde att begäran om åtal inte ska framställas eller åtal inte väckas. Om det avlidna offret inte har någon änka/änkling eller barn är det den avlidnes föräldrar och syskon som har denna rätt.

Anhörigas möjlighet att yrka på skadestånd

Anhöriga kan också ha möjlighet att yrka på skadestånd av gärningsmannen för skadorna som åsamkats den avlidne. I detta fall innehas rätten av dödsboets delägare som fastställs i enlighet med ärvdabalken. Ytterligare information om ärvdabalken

Rätten till ersättning för sveda och värk och andra tillfälliga men, för bestående men och för lidande upphör, om den skadelidande avlider innan ett ersättningsyrkande har framställts. Statskontoret betalar inte heller ersättning om offret har avlidit av andra skäl än till följd av brottet som behandlas i rätten eftersom ansökan om brottsskadeersättning i allmänhet alltid ska lämnas till Statskontoret under brottsoffrets livstid.

Hjälp till dig som förlorat en närstående

Om ett brottsoffer avlider mitt i rättsprocessen kan det vara bra för de anhöriga att söka krishjälp. Exempelvis dessa organisationer erbjuder hjälp och stöd:

Kontakta Brottsofferjouren