Quick quit Skip to content

Vad är en brottsofferavgift?

Med brottsofferavgift avses den avgift som gärningsmannen är skyldig att betala och med vilken man finansierar stödtjänster till brottsoffer. Enligt 1 § i lagen om brottsofferavgift: ”Syftet med lagen är att utöka den statsfinansiering som anvisas för stödtjänster för brottsoffer med ett belopp som motsvarar intäkterna från brottsofferavgifterna.”

Riksdagen godkände lagen om brottsofferavgift på våren 2015. Systemet trädde i kraft den 1 december 2016.
En brottsofferavgift debiteras för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse. Brottsofferavgiften är 40 euro om det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i högst sex månader. För allvarligare brott än detta är avgiften 80 euro. För juridiska personer, till exempel företag, samfund och offentligrättsliga aktörer är brottsofferavgiften 800 euro. En brottsofferavgift påförs inte om beloppet blir större än det bötesbelopp som gärningsmannen döms till. Avgiften påförs inte heller personer under 18 år.

I praktiken debiteras brottsofferavgiften för brott som har registrerats i strafflagen. Den största enskilda brottsbenämningen är äventyrande av trafiksäkerheten. Avgiften debiteras inte för överhastigheter som leder till ordningsbot och inte heller för övriga trafikförseelser enligt vägtrafiklagen, även om dessa skulle leda till dagsböter.

Brottsofferavgiften används i många EU-länder, ibland annat Sverige, Danmark, Storbritannien, Lettland, Polen och Belgien. EU-kommissionen har rekommenderat att den tas i bruk i medlemsländerna för att finansiera de allmänna brottsoffertjänster som brottsofferdirektivet förutsätter.