Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Andra brott

Olaga hot

Det är frågan om olaga hot om gärningsmannen hotar någon med vapen eller på annat sätt hotar någon med brott under sådana omständigheter att den hotade har grundad anledning att frukta för att hans egen eller någon annans personliga säkerhet eller egendom är i allvarlig fara.

Olaga förföljelse

Den som upprepade gånger hotar, följer efter, iakttar, eller kontaktar eller på något annat jämförbart sätt obehörigen förföljer någon annan så att förfarandet är ägnat att skapa rädsla eller ångest hos den som förföljs ska, om lika strängt eller strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, för olaga förföljelse dömas till böter eller fängelse i högst två år.  Olaga förföljelse är brott som faller under allmänt åtal.

Brott mot kommunikationsfrid

Den som i syfte att störa skickar meddelanden eller ringer till någon annan upprepade gånger så att gärningen är ägnad att orsaka denne betydande störning eller olägenhet gör sig skyldig till brott mot kommunikationsfrid.  Föreskriften utvidgar straffbarheten för störande kommunikation även till övriga kommunikationsredskap och straffbarheten är inte längre begränsad till att samtalet eller meddelandet tas emot i hemmets frid. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. Brott mot kommunikationsfrid är ett målsägandebrott.