Quick quit Skip to content

Skadestånd för brottsskada

Ett brottsoffer har rätt till skadestånd för den skada som har orsakats honom eller henne. Man kan kräva skadestånd inklusive ränta av gärningsmannen från och med det datum då brottet har begåtts. Det är viktigt att man sparar alla kvitton över utgifter. Det är enklare att motivera utgifterna med hjälp av kvitton. Även en expertbedömning av den skadade egendomens ekonomiska värde är ett bra verifikat över skadans omfattning.

Statskontorets video av Brottsskadeersättningar.

De vanligaste kraven på skadestånd kan höra samman med till exempel

 • stulen eller skadad egendom
 • kostnader som hör samman med vård av skador och sjukdom
 • fysisk sveda och värk
 • psykiskt lidande
 • bestående men
 • förlorad arbetsinkomst
 • resekostnader
 • försäkringarnas självriskandel
 • rättegångskostnader
 • vid dödsfall bland annat för begravningskostnader och förlust av underhåll.

Domstolen kan döma gärningspersonen till att betala skadestånd åt målsägande. Endera görs en överenskommelse med gärningspersonen om utbetalning, eller så begärs en utmätningsman att utföra en indrivning av skadeståndet. Målsägande behöver lämna in en ansökan om utmätning, anvisningar finns på Utmätningsverkets webbsida: Ansökan om utmätning

I vissa fall kan man även få ersättning från Statskontoret eller FPA. Det lönar sig även att kontrollera hos det egna försäkringsbolaget om man kan få ersättning från eventuella frivilliga försäkringar.

Beviljandet av ersättningar varierar från fall till fall. Brottsofferjouren kan hjälpa dig utreda saken. Du kan lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig så snabbt som möjligt. Du kan också fråga råd i skadeståndsärenden av Brottsofferjourens juridiska telefonrådgivning tfn 0800 161 177  mån-tors kl. 17-19.

Ersättningar staten betalar vid brottsskada

I vissa fall kan ett brottsoffer få ersättning av staten för skador som har orsakats av brott. Statens ersättning är dock sekundär. Det betyder att alla andra ersättningar som offret har fått avdras från statens ersättningar. Sådana är till exempel ersättningar som gärningsmannen har betalat samt ersättningar från försäkringar. För att erhålla ersättningar krävs i allmänhet att offret har krävt gärningsmannen på ersättningar i rätten. Om brottet inte har utretts eller om gärningsmannen inte har hittats kan staten betala ersättning utan domstolens beslut. Offret kan även ansöka om ersättning direkt från Statskontoret även om han eller hon inte först har försökt få ersättning av gärningsmannen.

Staten betalar ersättning främst för personskador. Sådana är till exempel sjukvårdskostnader, bestående men samt ersättning för sveda och värk. I vissa fall kan man även få ersättning för psykiskt lidande.

Ansök om statlig ersättning från Statskontoret. Till ansökan bifogas:

 • kopia av domstolens beslut
 • polisens förundersökningsprotokoll eller annan tillförlitlig utredning av det som har skett
 • utredning över skadornas omfattning
 • läkarintyg
 • kvitton på alla utgifter brottet har orsakat.

Du får ansökningsblanketter från Statskontoret, FPA och polisen. Mer information och elektronisk blankett hittar du på Statskontorets websidor.

Statskontorets ersättningsbeslut kan avvika från domstolens beslut. Detta kan vara fallet särskilt vad gäller ersättning för sveda och värk, bestående men eller psykiskt lidande. Ifall Statkontoret inte har betalat alla ersättningar domstolen har fastställt kan offret lämna det resterande beloppet till indrivning via utmätning av gärningsmannens inkomster eller egendom. Om man är missnöjd med Statkontorets ersättningsbeslut kan man överklaga detta till Försäkringsdomstolen.

Man måste ansöka om ersättning från Statskontoret inom tre år från det att beslutet om ersättning har vunnit laga kraft. Ifall ärendet inte behandlas i rätten (t.ex. gärningsmannen är under 15 år eller gärningsmannen kan inte ställas till svars), kan man ansöka om ersättning inom tio år. Ansökan behandlas i genomsnitt inom 10–12 månader. Statskontoret betalar inte ränta eller ett större belopp än vad domstolen har fastställt.