Quick quit Skip to content
Coronakrisen syns i brottsofferarbetet: “Många upplever dubbel stress på grund av brottet och oron kring corona”

Coronakrisen syns i brottsofferarbetet: “Många upplever dubbel stress på grund av brottet och oron kring corona”

Pandemin har medfört en ny dimension och ytterligare stress för brottsoffer. ”Våld i nära relationer och utnyttjande av barn är en särskild risk när familjerna måste hålla sig mellan fyra väggar”, berättar handledare Piia Kanniainen-Anttila vid RIKU.

Hos RIKU har man sedan april 2020 samlat information runtom i Finland om hur coronan har påverkat brottsoffrens situation. Till en början gjordes dessa coronainspektioner varje vecka, sedan var annan vecka och nu varje månad.

Vid inspektionerna har man följt brottstyper och eventuella förändringar i deras antal på grund av corona. Likaså har man följt rättssystemets, speciellt polisens och domstolarnas funktion under de förändrade förhållandena.

– Internetbrotten har i ljuset av våra inspektioner haft en tydlig ökning. Till exempel är antalet bedrägerier och kärleksbedrägerier fler än före coronan. Likaså har antalet allvarliga våldsbrott med kopplingar till rusmedel ökat. Polisens statistik stödjer också dessa observationer, säger RIKU:s verksamhetsledare Leena-Kaisa Åberg.

Enligt Åberg minskade däremot antalet sexualbrott under våren, men under sommaren när säkerhetsbegränsningarna lättades ökade de igen.

– Vår bedömning på RIKU är att det sjunkande och stingande antalet sexualbrott till en del är kopplat till begränsningen av festivalernas, krogarnas och restaurangernas verksamhet och färre begränsningar, säger Åberg.

”Internetbrotten har haft en tydlig ökning.”

Det blev svårare att få hjälp

Åberg berättar att enligt många olika stödtjänster såsom Nollalinja, Kvinnolinjen och skyddshemmen och även polisens observationer minskade antalet anmälningar om familjevåld under de första coronamånaderna, vilket var överraskande. Internationellt rapporterade många länder emellertid om ökat familjevåld.

En mer sannolik förklaring även i Finland är enligt Åberg att familjevåldet inte minskade i verkligheten, utan att endast antalet anmälningar minskade, då offren inte kunde kontakta aktörerna när gärningsmannen var hemma och familjesituationen överlag var utmanande. Det blev svårare att söka, få och ta emot hjälp.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt familjevåld

Coronabegränsningarna har tvingat människorna att hållas hemma och RIKU har följt följderna av detta på familjevåldet med särskild känslighet.

– Våld i nära relationer och utnyttjande av barn är en särskild risk när familjerna måste hålla sig mellan fyra väggar. Dessa brott sker i lika stor utsträckning även utanför coronatiden, men offren står inför nya utmaningar på grund av undantagstillståndet, säger handledare Piia Kanniainen-Anttila vid RIKU.

Kanniainen-Anttila berättar att det var svårt att få tag i gamla kunder under våren när barnen var hemma och eventuellt även den som utövar våldet.

– Man vill inte prata om familjevåld inför barnen och om gärningsmannen är på plats kan man naturligtvis inte prata om saken, säger Kanniainen-Anttila.

Även Åberg lyfter fram observationer av hur det blev svårare att få hjälp för familjevåld under våren.

– Under våren hade strikta begränsningar införts och då vågade man inte heller fara till ett skyddshem eller hem till vänner eller släktingar om till exempel de egna föräldrarna har tillhört coronariskgruppen, säger Åberg.

”Man kan inte prata om familjevåld inför barnen eller gärningsmannen.”

Man har även hört från kunderna att det har blivit allt svårare att få en bostad i huvudstadsregionen.

– Det är viktigt att flytta från ett våldsamt hem till ett eget tryggt hem, men uppenbarligen har behovet av ett eget hem ökat i huvudstadsregionen i takt med coronan, så offren för familjevåld tävlar om lediga bostäder med en allt större grupp, säger Kanniainen-Anttila.

Övriga bekymmer framkom i samtalen

Sammantaget har antalet kunder hos RIKU fortsatt öka stadigt oberoende av coronan.

– Senare under sommaren normaliserades även anmälningarna om familjevåld i vår 116 006-telefontjänst efter vårens nedgång, berättar Åberg.

Det är tydligt att det har funnits efterfrågan på och som tur även ett utbud av tjänster som fungerar genom fjärranslutning. Till exempel chattjänsten har lockat många kunder.

– Under samtalshjälp framkommer även familjernas och människornas övriga problem. Generellt sett har illamående, psykiska problem, missbruksproblem, stress och oro om ekonomin framkommit i RIKU:s tjänster under pandemin, säger Åberg.

”Kunderna upplevde dubbel stress, eftersom coronan orsakade ytterligare bekymmer utöver brottssmålet.”

Åberg berättar att coronan lyfte fram många olika fenomen.

– I samtal om brottsmålet framkom det att kunderna upplevde dubbel stress på grund av brottet och därtill ännu bekymren som coronan medförde. Coronan medförde även nya dimensioner i svåra situationer. Till exempel har träffar inom många skilsmässofamiljer blivit ansträngda, eftersom man inte litar på att den andra föräldern kan ta hand om coronasäkerheten och man låter inte den andra föräldern träffa barnet på grund av coronan, berättar Åberg.

Oro om rättssystemets funktion

På RIKU månar man om polisförhörens och rättegångarnas fördröjning på grund av coronan. I Finland är rättsprocesserna annars också långa, och nu har de förlängts ytterligare på grund av coronan.

– Tidigare var kunderna ofta överraskade när de fick höra hur länge en rättsprocess kan pågå. Nu förutser de det även själva på grund av coronan. Oro över processens längd och inledning ökar kundernas stress, berättar Kanniainen-Anttila.

Man har blivit tvungen att ordna polisförhör utan närkontakt på grund av coronabegränsningarna. RIKU har uttryckt sin oro över saken till polisen, eftersom det är problematiskt att höra allvarliga våldsbrott och våldtäkter per telefon.

”Många upplever att de inte kan uttrycka sig tillräckligt vid ett telefonförhör.”

– Målsägande kan plötsligt ha blivit uppringd utan att han eller hon har haft tid att förbereda sig inför förhöret. Per telefon orkar brottsoffret inte nödvändigtvis börja kräva att få ett domstolsbiträde eller en stödperson, säger Åberg.

Även Kanniainen-Anttila har hört om kundernas oro om att bli hörda per telefon.

– Många upplever att de inte kan uttrycka sig tillräckligt per telefon, eller att de inte kan koncentrera sig och minnas allt nödvändigt. En annan viktig synvinkel är att man inte vet i vems sällskap brottsoffret kan vara under telefonförhöret, och om han eller hon då är helt fri att uttrycka sig själv, säger Kanniainen-Anttila.

På RIKU har man även bland kollegerna och med kunderna funderat över det, att när kunden hörs ansikte mot ansikte, får han eller hon läsa förhörsprotokollet, begära ändringar i det och underteckna det. När förhöret görs per telefon, läser man protokollet högt. Vid högläsning uppfattar man saker och ting på att annat sätt än när man läser själv. Likaså är underskrift per telefon lite oklart enligt Kanniainen-Anttila.

Nya verktyg för arbetet

Coronan har tvingat nästan alla branscher att ta i bruk nya arbetsmetoder och verktyg.

– Vårt arbete på servicestället i huvudstadsregionen fokuserade redan tidigare på telefonen, och även tidigare har man haft möjligheten till videosamtal. I huvudstadsregionen blev vi tvungna att snabbt ta i bruk telefontolkningar, och nu fungerar de bra. Denna kompetens har vi säkert användning för även i framtiden, säger Kanniainen-Anttila.

”På RIKU kommer vi inte att sluta med träffar ansikte mot ansikte.”

Även Åberg är nöjd med RIKU:s förmåga att anpassa sig till coronatiden.

– Chatten hade vi redan som tur, och likaså hade vi redan innan coronan beslutit oss för att utvidga öppethållningstiderna för vår 116 006-telefontjänst. Den har varit öppen från morgon till kväll under vardagar sedan april. Det här har varit ett liknande digisprång för oss såsom även för många andra aktörer: distansarbete, möten på webben, webbseminarier och utbildningar på webben, berättar Åberg.

Hur förbereder man sig inför coronatidens fortsättning?

Det är ännu oklart hur coronasituationen utvecklas under hösten, och åsikterna om framtiden är många. I värsta fall är coronan en del av våra liv ännu i flera år.

– Vi utvecklar ständigt vår webbplats. Till exempel finns där redan mycket information om internetbrott. Om coronasituationen ännu pågår länge satsar vi naturligtvis fortsättningsvis på fjärrhjälp per telefon och på webben, säger Åberg.

Äldre personers situation oroar

För de yngre generationerna har det oundvikliga digisprånget som coronan har medfört varit en fördel, eftersom unga ofta redan från början söker information och hjälp på webben. För äldre personer kan det vara främmande och svårt med elektroniska verktyg och att hålla kontakt utan närkontakt.

– Vi är oroliga för de äldre generationerna, för hur de ska få hjälp. Digitaliseringen är på något sätt inblandad i all verksamhet i samhället och hela tiden förutsätts allt mer digital kompetens. Telefonen är som tur bekant för de flesta, och vi kommer inte att sluta med träffar ansikte mot ansikte heller, det är en mycket viktig form av stöd, försäkrar Åberg.

Text: Heli Yli-Räisänen

 

RIKUtema är Brottsofferjourens webbpublikation. Ämnet för RIKUtema 1/2020 är coronan och dess inverkan på brottsofferärenden.

Läs mer