Quick quit Skip to content
Juristen svarar: Uppsåtlig smittspridning av coronavirus?

Juristen svarar: Vilka brottsrubriceringar kan tillämpas om en person hotar att smitta eller uppsåtligen smittar en annan person med coronavirus?

Att göra sig skyldig till brott kräver alltid antingen uppsåtlighet eller vållande. En person kan omedvetet bära på viruset varmed spridningen av viruset inte heller kan utgöra ett brott. Om personen vet att hen exponerats för viruset eller trots tydliga symptom inte testar sig för corona kan det anses troligt att personen är smittad av corona. Om personen då är i oskyddad närkontakt med andra människor kan det vara fråga om antingen uppsåtlighet eller vållande, det vill säga oaktsamhet. Då en person med säkerhet vet att hen insjuknat i corona och är i oskyddad närkontakt med andra människor kan det vara fråga om uppsåt.

Uppsåtlig smittspridning av coronavirus till en annan kan vara straffbar som misshandel eller grov misshandel. Vid misshandel skadar därmed personen den andras hälsa utan att använda våld. För misshandel kan böter eller högst två år fängelse dömas. Vid grov misshandel orsakar personen å andra sidan allvarlig sjukdom eller livsfarligt läge utan att använda våld. För grov misshandel kan fängelse från ett till tio år dömas. Även försök är straffbart.

Spridning av coronaviruset uppsåtligen eller genom vållande kan även straffas som framkallande av fara. Personen orsakar då uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet allvarlig fara för den andras liv eller hälsa. För brottet kan böter eller högst två år fängelse dömas.

Vid sidan av brotten ovan kan det dessutom vara fråga om s.k. allmänfarliga brott ifall viruset sprids till en större grupp människor. Den som sprider en allvarlig sjukdom så att gärningen är ägnad att orsaka allmän fara för liv eller hälsa kan dömas för äventyrande av andras hälsa. Om äventyrande av andras hälsa begås så att en stor mängd människor utsätts för allvarlig fara för liv eller hälsa och om brottet även bedömt som helhet är grovt är det fråga om grovt äventyrande av andras hälsa. Gärningarna kan endast dömas till fängelsestraff och även försök är straffbart. Om personen i dessa situationer dock inte agerar uppsåtligen utan om faran orsakas av personens oaktsamhet kan det vara fråga om vållande av allmän fara eller grovt vållande av allmän fara.

Eftersom corona sprids som droppsmitta är dess straffrättsliga bedömning av smittspridningen mer utmanande än till exempel spridning av sjukdomar som smittar via blodet eller samlag. Det är svårt för bärare av coronavirus att rikta viruset direkt till en annan person och sannolikheten för smitta är omöjlig att uppskatta. Därför är knappast enbart hot om spridning av smitta ett brott. Det är alltid fråga om bedömning från fall till fall för varje person och varje eventuellt brott.

Jutta Wallén-Leino
advokat, vicehäradshövding

Asianajotoimisto Wallén-Leino Oy

 

RIKUtema är Brottsofferjourens webbpublikation. Ämnet för RIKUtema 1/2020 är coronan och dess inverkan på brottsofferärenden.

Läs mer