Quick quit Skip to content

Det effektivaste i arbetet mot skolmobbning är snabba interventioner och möten med vårdnadshavarna

Järnefelts skola i Lojo har utmärkt sig i arbetet mot mobbning. “Eftersom långvariga mobbnings- och våldsfall är komplicerade finns det inga snabba lösningar. Ett centralt mål är att skapa ett tryggt nätverk av vuxna runt barn och unga och få de vuxna att agera i samma riktning”, säger skolans rektor Johanna Nurmesniemi-Heino.

Hur ser historien om arbetet mot skolmobbning ut i Järnefelts skola i Lojo?

Johanna Nurmesniemi-Heino: Skolan har haft metoden KIVA-skola i bruk. Dessutom har vi ett starkt stöd för utvecklingen av elevernas känslo- och interaktionsfärdigheter. I vår skola arbetar vi så att de vuxna ingriper med väldigt låg tröskel. Oftast har vi fått mobbningen att sluta på det sättet. Under de senaste fyra åren har vi piloterat och utvecklat en egen modell för vår skola för att ingripa i mobbning och våld.

Hur har skolan samarbetat med intressentgrupperna mot mobbningen?

Nurmesniemi-Heino: Vi har tagit i bruk alla nätverk: unga och deras familjer, ungdomsväsendet, församlingen, socialväsendet, polisen, K-0-metoden och nu senaste medlingsbyrån. Vi samlar alltid ihop en grupp utgående från fallet i fråga som börjar reda ut situationen enligt processen vi utvecklat.

Det är viktigt att fundera hur man får eleverna att bättre arbeta tillsammans, dvs. hur de grupperas. Vid Järnefelts skola sker grupperingarna regelbundet. Veckan inleds med en egen stund för klassen. Efter loven och en gång i månaden övar klasserna på känslo- och interaktionsfärdigheterna på sina egna lektioner.

Man strävar också efter att lösa konflikter genom medling där man vid behov kan ta hjälp av externa medlare.

Vilka är de effektivaste metoderna för att hjälpa offer som mobbats länge?

Nurmesniemi-Heino: Snabba interventioner och möten med vårdnadshavarna. Alltför ofta får hemmet informationen alltför sent. Under min karriär har jag rett ut svåra mobbningsfall och jag erkänner att i vissa fall kan det räcka allt för länge innan föräldrarna kallas in till möte. Även i Järnefelts skola har det hänt. Nu är det annat.

“Stöd och vägledning för de vuxna är de viktigaste faktorerna för att stoppa svåra mobbningsspiraler.  Ungdomarna föds inte onda.”

Eftersom långvariga mobbnings- och våldsfall är komplicerade och svåra att lösa finns det inga snabba lösningar. Ett centralt mål är att skapa ett tryggt nätverk av vuxna runt barn och unga och få de vuxna att agera i samma riktning.

Hurudana resultat har man fått av medling i mobbningsfall? Vad ska man ta i beaktande ur offrets synpunkt i medlingen?

Nurmesniemi-Heino: Medling och K-0 kommer med i det skedet då skolans alla metoder har använts. Dessa fall är “topparna på isberget” som har pågått redan i flera år och där man hamnar på basis av brottsanmälan.

Våra erfarenheter av medlingar har huvudsakligen varit bra men inte heller dessa lyckas varje gång. Alla parter ska kunna möta varandra och de vuxna ska fungera som stöd för de unga. I medlingen strävar man just efter att hitta lösningar och inte söka skyldiga.

Stöd och vägledning för de vuxna är de viktigaste faktorerna för att stoppa svåra mobbningsspiraler.  Ungdomarna föds inte onda. De unga måste lära sig av sina misstag och ställas inför att de agerat fel. De vuxnas uppgift är att förmedla och ge hjälp åt de unga i detta.

I vilka situationer lönar det sig inte att använda medling?

Nurmesniemi-Heino: Det finns säkert inget fall där medling inte skulle passa. Professionella medlare ser nog om medlingen inte framskrider och kan fatta beslut därefter.

Vilka andra metoder har tagits i bruk i arbetet mot mobbning?

Nurmesniemi-Heino: I Järnefelts skola har vi särskilt satsat på grupperingen av de unga och den positiva interaktionen.

“Eleverna i vår skola vet att vi ingriper snabbt i mobbning i skolan och hemmen genast meddelas om vad som händer i skolan.”

Vi strävar efter att bemöta alla ungdomar värdigt och höra dem mitt i vardagens brådska. Unga har ett stort behov av att bli sedda och hörda.

Hur skulle du beskriva skolmobbningssituationen i er skola för närvarande? Finns det något särskilt som kunde förbättras ännu?

Nurmesniemi-Heino: Situationen är lugn. Vi påträffar sällan fall men vi har verktygen och processerna i skick så vi kommer alltid snabbt igång. Eleverna i vår skola vet att vi ingriper snabbt i mobbning i skolan och hemmen genast meddelas om vad som händer i skolan.

Hur kan det övriga samhället stöda skolornas arbete mot mobbning?

Nurmesniemi-Heino: Vi efterlyser vuxna förebilder, hur vi pratar med varandra och hur vi beter oss mot varandra.  Ett sakligt respektfullt beteende bär långt både i interaktionssituationer och på sociala medier.

RIKUtema är Brottsofferjourens nätpublikation. RIKUtema-artiklarna som publiceras i februari-mars 2021 handlar om mobbning och ungdomsvåld. 

Läs mera